Klub Wędkarski Zdzieszowice
....
WWW.STAROPOLANKA.ZA.PL
KLUB WĘDKARSKI ZDZIESZOWICE
...
STRONA GŁÓWNA O KLUBIE REGULAMIN CYPRINIADA GALERIA ZAWODY
Szanuj każde życie
*  *  *  *  *

Regulamin użytkowania akwenu "Staropolanka"


Na podstawie uchwały rady miejskiej nr XXXVlll/292/01 z dnia 29.05.2001r.
oraz par. 6 umowy z dnia 16.06.2005r. stanowi się co następuje:1. Akwen jest we władaniu Klubu Wędkarskiego "Zdzieszowice".
2. Uprawnieni do wędkowania są posiadacze kart Klubu Wędkarskiego "Zdzieszowice".
3. Posiadaczy kart wędkarskich obowiązuje regulamin Klubu uchwalony przez Walne zebranie
członków Klubu.
4. Zabrania się kąpieli oraz biwakowania.
5. Zabrania się uprawiania sportów wodnych.
6. Zabrania się niszczenia drzew i krzewów.
7. Zabrania się śmiecenia i wrzucania nieczystości do wody.
8. Zabrania się mycia samochodów.
9. Zabrania się przebywania na wyspach w okresie lęgowym ptaków wodnych.
10. Znaki drogowe rozmieszczone na drogach dojazdowych do akwenu są obowiązujące.

Regulamin obowiązuje członków Klubu Wędkarskiego "Zdzieszowice"
oraz wszystkie osoby przebywające nad akwenem.

Za naruszenie regulaminu kierowane będą wnioski do sądu grodzkiego.


Regulamin Klubu Wędkarskiego "ZDZIESZOWICE"


POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

1. Regulamin dotyczy amatorskiego połowu ryb wędką w wyrobisku pożwirowym "Staropolanka" w którym Klub Wędkarski "Zdzieszowice" jest uprawniony do rybactwa.
2. Regulamin obowiązuje członków i członków-uczestników Klubu Wędkarskiego "Zdzieszowice".
3. Członkowie Klubu Wędkarskiego "Zdzieszowice", wędkujący w posiadanych lub użytkowanych wodach oprócz zasad ujętych w niniejszym regulaminie powinni przestrzegać przepisy prawne regulujące amatorski połów ryb.
§ 2

1. Członkiem Klubu Wędkarskiego "Zdzieszowice" jest osoba mająca ukończone 14 lat i posiadająca kartę wędkarską. Do wędkowania w wodach klubu uprawnia ją wniesienie corocznej opłaty na zarybianie, wysokości której, na wniosek Zarządu każdorazowo ustala Walne zebranie członków Klubu.
2. Członkiem-uczestnikiem Klubu Wędkarskiego "Zdzieszowice" jest osoba do ukończenia 14 lat. Opłaty na zarybianie wnosi ona w wysokości 50% sumy ustalonej dla członka Klubu.
3. Uchwałą Walnego zebrania, członka Klubu można zwolnić z opłat na zarybianie, jeśli w znacznym stopniu przyczynił się do wzrostu majątku klubu.
4. Każdy członek Klubu zobowiązany jest do posiadania legitymacji członkowskiej i karty wędkarskiej.
5. Podczas wędkowania na wodzie każdy członek Klubu powinien mieć przy sobie legitymację członkowską i kartę wędkarską.
§ 3

1. Każdy członek klubu ma prawo wędkować na dwie wędki
2. Połów ryb kuszą w wodach Klubu Wędkarskiego "Zdzieszowice" jest ZABRONIONY.
3. Każdy członek Klubu ma swobodny dostęp do wody, jak również możliwość przybijania i cumowania w wyznaczonych miejscach sprzętu pływającego do brzegów.


UPRAWNIENIA MŁODZIEŻY

§ 4

1. Członek-uczestnik Klubu (osoba w wieku poniżej 14 lat) może uprawiać amatorski połów ryb w wodach Klubu wyłącznie pod opieką osoby posiadającej legitymację członkowską Klubu i kartę wędkarską.
2. Członek-uczestnik może wędkować w wodach Klubu w granicach własnego łowiska i własnego limitu dziennego połowu na jedną wędkę.
3. W ramach łowiska i dziennego limitu ilościowego swego opiekuna mogą wędkować dwie osoby do 14 lat nie będące członkiem-uczestnikiem Klubu, każda na jedną wędkę lekko uzbrojoną w żyłkę główną max.0,12mm bez prawa połowu na żywą lub martwą rybkę oraz spining.

§ 5

1. Osoby pełnoletnie towarzyszące członkowi Klubu (w tym współmałżonek) mogą łowić na jedną z wędek członka Klubu w granicach jego łowiska, a ilość złowionych ryb nie może być większa niż limit przysługujący członkowi Klubu.


ZASADY POŁOWU RYB

§ 6

1. Za wędkę uważa się narzędzie służące do połowu ryb, złożone z wędziska o dł. co najmniej 30cm, do którego przymocowana jest linka (żyłka) zakończona haczykiem lub sztuczną przynętą. Haczyk (kotwiczka) nie może mieć więcej niż 3 (trzy) ostrza.
2. Żywiec, martwa rybka lub sztuczna przynęta mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki (kotwiczki)
§ 7

1. Dopuszcza sie stosowanie wszelkich przynęt.
2. Nazwa "wszelkie przynęty" obejmuje dowolne przynęty z wyjątkiem zwierząt i roślin chronionych z mocy prawa.
3. Zabrania się stosowania ikry jako przynęty.

§ 8

1. Przy połowach pod lodem wolno używać tylko jednej wędki. Zabrania się stosowania żywej lub martwej rybki jako przynęty.
2. Błystka podlodowa może być uzbrojona luźno zwisającą kotwiczką, względnie jednym lub dwoma wtopionymi haczykami, lub nie więcej niż jedną kotwiczką z haczykiem wtopionym w dolną część korpusu błystki.
3. Zabrania się wtapiania haczyków lub podwieszania dodatkowej kotwiczki w górnej części korpusu błystki.
4. Przy wędkowaniu pod kodem haczyki powinny być tak rozstawione aby ich ostrza nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 3cm.
5. Łowiąc ryby pod lodem należy wykonywać otwory w lodzie o średnicy nie większej niż 20cm, przy zachowaniu odległości pomiędzy otworami co najmniej 1m, a po zakończeniu połowu otwory należy oznakować.
§ 9

1. Ustala się następujące minimalne odległości pomiędzy wędkującymi oraz ich przynętami w Wodzie:
- przy wędkowaniu pod lodem i z brzegu -10m
- z łodzi -50m
- przy użyciu spiningu -50m
- przy użyciu spiningu z łodzi -75m
2. Za zgodą członka Klubu, który zajął wcześniej stanowisko, odległości te mogą być zmniejszone.
§ 10

1. Żywe ryby należy przechowywać w sadzach lub siatkach z tym, że nie wolno przechowywać ich razem z rybami innego członka Klubu.
2. W przypadku złowienia ryby niewymiarowej lub znajdującej się pod ochroną należy ją natychmiast z pełną ostrożnością wypuścić do wody, nawet wówczas gdy istnieje konieczność ucięcia przyponu lub stan ryby wskazuje, że ma niewielkie szanse przeżycia.

§ 11

Zabrania się członkom Klubu i innym osobom przebywającym nad akwenem Staropolanka:
1. Kąpieli, pływania i uprawiania sportów wodnych przy użyciu środków pływających oraz napędzanych silnikami spalinowymi.
2. Łowienia ryb z wysp oraz przebywania na ich terenie w okresie wysiadywania jaj aż do wyprowadzenia młodych przez zasiedlające je ptaki.
3. Łowienia ryb przez holowanie przynęty za sprzętem pływającym.
4. Łowienia na żywą, martwą lub sztuczną rybę przez ciągłe podnoszenie i opuszczanie przynęty. Zakaz ten nie dotyczy błystki podlodowej przy połowie pod lodem.
5. Udostępniania sprzętu wędkarskiego na łowisku i dokumentów uprawniających do wędkowania osobom nieupoważnionym oraz pozostawiania wędek bez osobistego nadzoru.
6. Łowienia ryb ze sprzętu pływającego nieoznakowanego i niezarejestrowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Sprzedawania lub rozdawania złowionych ryb na łowisku, przed zakończeniem połowu tego dnia.8. Wędkowania w miejscach oznaczonych jako tarliska, zimowiska, mateczniki oraz obręby ochronne i hodowlane. Nawet w przypadku braku wyraźnego oznakowania tarliska, członek Klubu obowiązany jest opuścić miejsce tarła ryb.
9. Równoczesnego stosowania spiningowej metody wędkowania z jakąkolwiek inną.


PRZEPISY OCHRONNE RYB

§ 12

1. Nie wolno łowić ryb w ustalonych dla nich okresach i miejscach ochronnych, jak również poniżej ustalonych dla nich wymiarów ochronnych. Nie wolno przekraczać limitów ilościowych dziennego połowu wyznaczonych dla poszczególnych gatunków ryb.
2. Obowiązują nastepujące wymiary ochronne ryb:
- płoć, wzdręga, okoń - 15cm
- leszcz, kleń - 25cm
- lin - 30cm
- karp - 40cm
  karp powyżej 60cm musi zostać wpuszczony z powrotem do akwenu.
- tołpyga - 45cm
- sandacz - 60cm
- szczupak - 70cm
  szczupak powyżej 90cm musi zostać wpuszczony z powrotem do akwenu.
- amur - 70cm
  amur powyżej 100cm musi zostać wpuszczony z powrotem do akwenu.
- sum, węgorz - 70cm
- jesiotr - 80cm
3. Wymiar ochronny wyznacza sie mierząc rybę od początku głowy do najdalszego końca płetwy ogonowej.
4. Obowiązują następujące okresy ochronne ryb:
- szczupak od 01-stycznia do 30-kwietnia
- sandacz od 01-stycznia do 31-maja
- sum od 01-listopada do 30-czerwca
- węgorz od 15-czerwca do 15-lipca
5. Jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku przypada w dzień świąteczny lub sobotę, okres ulega skróceniu o ten jeden dzień.
6. Całkowitej ochronie (zakazowi połowu) podlegają następujące gatunki ryb mogące występować w wodach użytkowanych przez Klub: różanka, piskorz, śliz i koza.
7. Obowiązują następujące limity ilościowe dozwolone do złowienia:
- karp, amur, lin, szczupak, sandacz, węgorz - 2 szt.
- tołpyga - 3 szt.
- sum, jesiotr - 1 szt.
Lecz nie więcej niż 6 szt. łącznie wszystkich wyżej wymienionych gatunków w ciągu doby.
- leszcz -10 szt.
8. Łączna ilość złowionych ryb innych-nie może przekroczyć 5kg w ciągu doby.


USTALENIA INNE

§ 13

1. Przed rozpoczęciem wędkowania i po jego zakończeniu, członek Klubu powinien oczyścić stanowisko. Nie wolno mu niszczyć drzew, krzewów, kultur rolnych i leśnych, umocnień brzegowych oraz zaśmiecać łowiska.
2. Członek Klubu powinien zachowywać sie na łowisku zgodnie z zasadami etyki wędkarskiej, być uprzejmym i życzliwym w stosunku do innych kolegów, a także opiekować się członkami-uczestnikami Klubu.
3. Każdy członek Klubu ma prawo i obowiązek kontroli na łowiskach Klubu.
4. Zarząd Klubu Wędkarskiego "Zdzieszowice" powołał Społeczną Straż Rybacką do kontroliprzestrzegania zasad Regulaminu amatorskiego połowu ryb oraz do ochrony wód przed lokalnymi zanieczyszczeniami, kłusownictwem i innymi szkodami terenów przybrzeżnych będących w obszarze użytkowania Klubu.
5. Każdy członek Klubu ma obowiązek pracy podczas robót na rzecz Klubu. Walne zebranie członków Klubu ustali ekwiwalent pieniężny za nie branie udziału w pracach na rzecz Klubu.
6. Każdy członek Klubu ma prawo brania udziału we wszystkich imprezach, zawodach, zebraniach, zarybieniach organizowanych przez Zarząd Klubu.
7. Wędkarze wędkujący bądź mający zamiar opuścić akwen mają obowiązek umożliwić sprawdzenie toreb i bagażników samochodowych członkom Straży Rybackiej-członek Straży Rybackiej nie ma prawa sprawdzać toreb ani bagażników samochodowych
samodzielnie-musi poprosić wędkarza o pokazanie zawartości toreb czy bagażników. W przypadku odmowy strażnik ma prawo wezwać policję.
8. Każdy wędkujący członek Klubu ma obowiązek przechowywania żywych ryb w siatkach do momentu kiedy zwinie wędki. Wędkarze łowiący z łodzi trzymają żywe ryby do momentu przycumowania łodzi do brzegu.


KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW KLUBU

§ 14

1. Za naruszenia niniejszego Regulaminu, członkowie Klubu ponoszą odpowiedzialność przed Sądem Organizacyjnym Klubu Wędkarskiego "Zdzieszowice", dotyczy to również odpowiedzialności za wykroczenia regulaminowe popełnione przez wędkującą pod ich opieką młodzież i osób łowiących na zasadzie § 5 Regulaminu.
2. Odpowiedzialność organizacyjna członka Klubu nie zwalnia od odpowiedzialności na zasadach powszechnych w przypadku naruszenia przepisów prawa regulujących amatorski połów ryb, a w szczególności Ustawy o rybactwie śródlądowym.
3. Dokumenty uprawniające do wędkowania, sprzęt wędkarski i złowione ryby, członek klubu powinien okazać na żądanie osób kontrolujących tj. Strażników Państwowej Straży Rybackiej, Straży Ochrony Przyrody, funkcjonariuszy Policji lub innym osobom upoważnionym przez Klub Wędkarski "Zdzieszowice" do kontroli.
4. Za drastyczne wykroczenia przeciw Regulaminowi tj:
4.1 Zniszczenie krzewów, drzew przez członka Klubu i osoby mu towarzyszące, członek Klubu ma obowiązek zakupu i nasadzenia 10-krotnej ilości zniszczonych drzew i krzewów. W przeciwnym razie zostanie skreślony z listy członków Klubu.
4.2 Za zniszczenie przedmiotów trwałych majątku Klubu, członek ponosi pełny koszt naprawy lub zakupu zniszczonych przedmiotów. W przypadku nie wywiązania się z powyższego zostanie skreślony z listy członków Klubu.
4.3 Za wykroczenia przeciwko obowiązującym wymiarom, okresom ochronnym i limitom połowu ryb następuje skreślenie z listy członków Klubu.