REGULAMIN XXII ZDK

I. Zasady sportowe

1. Zawody odbędą się w formule „z wywózki”. Zwycięzcą zostaje drużyna, która złowi największą wagę łączną ryb.
2. Nieobecność całej drużyny podczas losowania spowoduje przydzielenie jej stanowiska nierozlosowanego.
3. Nie dopuszcza się losowania zastępczego przez innych uczestników zawodów.
4. W zawodach startują drużyny 2-osobowe, łowiąc na 4. wędki metodą gruntową.
5. W przypadku niekompletnej drużyny, dopuszcza się start jednego zawodnika, łowiącego na 2. wędki.
6. Markery i zestawy muszą znajdować się w obrębie łowiska wyznaczonego przez organizatorów dla danego stanowiska.
7. Drużyny powinny w sposób polubowny rozstrzygać ewentualne spory dotyczące lokalizacji stanowisk i markerów.
8. Oficjalne rozpoczęcie Zdzieszowickich Dni Karpiowych odbędzie się w dn. 28.08.2019r. (środa) o godzinie 10.00, a zakończenie zawodów odbędzie się dn. 01.09.2019r. o godzinie 10.00 (niedziela).
9. Środki pływające:
 Każda drużyna pływająca powinna posiadać swój środek pływający oraz kamizelki asekuracyjne,
 Każdy zawodnik pływający po zbiorniku musi mieć założoną kamizelkę asekuracyjną.
10. Zabrania się poruszania środka pływającymi poza obrębem swojego łowiska.
11. Holowanie ryb:
 ryby mogą również być holowane i podbierane przez team runnera, pod warunkiem, że został wpisany na listą startową i wniósł opłatę,
 odhaczanie ryb może odbywać się jedynie na matach karpiowych, a przetrzymywanie do momentu zważenia przez sędziego jest dozwolone          jedynie w worku karpiowym. W każdym worku może znajdować się tylko jedna ryba,
 w przypadku, gdy holowana ryba wpłynie w obszar przynajmniej jednej z sąsiadujących drużyn, naruszając jej zestaw lub marker, drużyna ta          ma prawo zgłosić proces skutkujący niezaliczeniem wyholowanej ryby, której sytuacja dotyczy. Protest może być zgłoszony jedynie przed                oficjalnym ważeniem,
 ryba zacięta bezpośrednio przed sygnałem kończącym zawody musi zostać wyholowana po tym sygnale w czasie nie dłuższym niż 15min.                Przekroczenie limitu czasu skutkuje niezaliczeniem połowu,
 w przypadku holowania ryby – zabrania się zawodnikowi wchodzenia do wody.
12. Procedura zgłaszania złowionych ryb:
 złowienie ryby z określeniem gatunku, należy natychmiast zgłosić sędziemu, bez względu na porę dnia lub nocy, smsem lub telefonicznie na          wskazany przez sędziów nr telefonu,
 każda ryba ważona jest wagą dostarczoną przez sędziego wagowego (inaczej nie będzie zaliczona!),
 ważenie złowionych ryb odbywać się będzie odbywać się od 9.00-10.00 oraz od 18.00-19.00 – z wyjątkiem ryb ważących powyżej 15 kg lub              amura, który będzie ważony niezwłocznie po wyholowaniu.
13. Opuszczanie terenu zawodów przez zawodników może odbywać się jedynie za zgodą sędziego.
14. Po sygnale startu zabrania się poruszania samochodem po terenie zawodów.
15. Wszystkie spory powinny być niezwłocznie zgłaszane przez kapitana drużyny do sędziego głównego.
16. Organizatorzy mają prawo do zmiany regulaminu przed zawodami oraz zmiany terminu zawodów z przyczyn od siebie niezależnych.
17. Organizator zawodów nie odpowiada za sprzęt i ewentualne starty materialne.
18. Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia własnoręcznego podpisu pod klauzulą informacyjną, iż organizator zawodów nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadek powstały podczas trwania zawodów oraz straty materialne.
19. Przed rozpoczęciem zawodów uczestnicy ZDK 2019 zobowiązani są do zapoznania z regulaminem i złożenia własnoręcznego podpisu celem akceptacji zawartych w nim przepisów. W przypadku braku podpisu zawodnicy nie będą dopuszczani do startu w zawodach.
20. XXII Zdzieszowickie Dni Karpiowe rozegrane zostaną w klasyfikacji drużynowej. Składy dwuosobowych drużyn ustalają sami zawodnicy. Sędzia główny zawodów może ustalić drużynę w przypadku, gdy pojedynczy zawodnicy nie będą mieli partnera.
21. Zwycięzcą klasyfikacji drużynowej, a tym samym zdobywca Pucharu Burmistrza Miasta Zdzieszowic, zostaje drużyna, która uzyskała największą ilość punktów ( 1 gram = 1 pkt ) w przypadku równej ilości punktów o wyższej pozycji będzie decydować waga największej ryby, a w następnej kolejności większa ilość ryb.
22. Do punktacji zaliczane są następujące gatunki ryb: karp, amur – waga ryby nie może być mniejsza niż 2,0kg.
23. Zawody zostaną rozegrane na „żywej rybie” tzn. po zważeniu (wagą i w worku karpiowym sędziego) oraz zmierzeniu przez sędziego ryba powraca do wody. Zawodnicy obowiązkowo powinni posiadać maty i worki karpiowe, celem przechowania ryb (po jednej w worku) do czasu przybycia sędziego.
24. Puchar Prezesa Arcelor Mittal zdobywa zawodnik, który złowi rybę o największym ciężarze – BIG FISH.
25. Sprawy sporne i protesty np. kierunek wyrzutu, należy zgłaszać w ciągu najpóźniej jednej godziny od zaistnienie problemu do Głównego Sędziego Zawodów, a podjęta przez niego decyzja jest ostateczna.
26. Stanowiska zostaną wybrane drogą losowania i pozostaną niezmienne przez okres trwania zawodów.
27. W przypadku konieczności opuszczenia przez jednego z zawodników drużyny terenu akwenu, musi o tym zostać powiadomiony sędzia główny zawodów i przynajmniej jedna sąsiednia drużyna. Wędki tego zawodnika na czas nieobecności muszą zostać wyjęte z wody. O powrocie także należy powiadomić sędziego i sąsiadująca drużynę.
28. Kary porządkowe za złamanie regulaminu i niestosowne zachowanie:
 pierwsze ostrzeżenie – żółta kartka
 drugie ostrzeżenie – dyskwalifikacja – bez zwrotu wniesionej opłaty startowej.

II. Teren zawodów
  1. Wyrobisko „Staropolanka” w Zdzieszowicach o powierzchni 45 ha., średnia głębokość – 2m, brzeg łatwo dostępny, urozmaicony, dominujące          gatunki ryb: karp, amur, leszcz, sandacz, szczupak, sum.
  2. Długość stanowiska dla drużyny (2 osoby) to ok. 20m wzdłuż linii brzegowej, szerokość stanowiska licząc od linii brzegu w głąb lądu do 10m.
  3. Istnieje możliwość dojazdu samochodem do każdego stanowiska i ustawienia przyczepy campingowej.
III. Sprzęt, przynęty, zanęty stosowane w zawodach

1. W zawodach wolno łowić dwiema wędkami (na zawodnika) metodą gruntową.
2. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolna ilość wędek do wymiany.
3. Zawodnikom wolno stosować sprzęt pomocniczy jak: proca, kobra, wyrzutnia kul. Zezwala się na używanie łodzi lub pontonów oraz zdalnie           sterowanych łódek do nęcenia i wywożenia zestawów.
4. Markery (4 szt. na drużynę) stosowane do oznaczenia łowiska nie mogą w swej konstrukcji posiadać sznurka, linki lub tym podobnych                     elementów, które mogą spowodować zaczep.
5. W zawodach nie wolno używać żywych przynęt do łowienia i nęcenia. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane                           substancjami zapachowymi.
6. Zabrania się stosowania przynęt niedozwolonych przez regulamin PZW.
7. Nęcić będzie można przez cały czas trwania zawodów..

IV. Inne

1. Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z regulaminem.
2. Organizator zapewnia cztery obiady – dostarczane na stanowisko – w trakcie trwania zawodów .
3. Drużyna może posiadać team runnera (dodatkowa opłata – 150 zł – w tym cztery obiady ).
4. Ekologiczne toalety.
5. Po zajęciu stanowisk nie jest możliwe poruszanie się samochodami wokół jeziora.
6. Rozniecanie ognisk jest zabronione.
7. Organizator przewiduje udział 25 zespołów 2 osobowych (+ team runner).
8. W czasie trwania zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
9. Śmieci pozostałe po zawodach każda drużyna zabiera ze sobą lub po uzgodnieniu z organizatorem zawodów pozostawia na miejscu za opłatą.

10. Na czas zawodów na miejscu będzie działał bufet (dostawca: Restauracja Atmosfera, Zdzieszowice).

V. Uprawnienia team runnera

1. Team runner uprawniony jest do pilnowania zarzuconych wędek i powiadomieniu drużyny o braniu.

2. Team runner może udzielić pomocy drużynie przy wywożeniu wędek i podbieraniu ryby.

3. Team runnerowi nie wolno zacinać ani też holować ryby.

Termin zawodów

28.08.2019 –

01.09.2019

Potwierdzenie udziału należy złożyć organizatorowi

Jerzy kuźmiuk

ul. Piastów 16B/6

47-330 Zdzieszowice

Tel.: 696 085 440

E-Mail: dzidziajk@op.pl

STARTOWE

Kwota: 800,00 zł

Od drużyny – w tym po cztery obiady na zawodnika (+150 zł team runner – w tym także 4 obiady).

Wpłacać na konto: 86 1050 1487 1000 0022 1786 1026 z dopiskiem XXII ZDK – Darowizna.

Wpłaty należy dokonywać do dnia 30 czerwca 2019r.

Brak wpłaty w terminie oznacza automatyczne wykreślenie drużyny z udziału w zawodach.

Zaliczkę opłaty startowej (400zł) należy opłacić do 30 czerwca 2019 roku.