REGULAMIN

Zasady działania Sądu Organizacyjnego
przy Klubie Wędkarskim „Zdzieszowice”

1. Sąd Organizacyjny działa na podstawie § 24 Statutu
Klubu oraz § 14 Regulaminu Klubu.
2. Za drastyczne wykroczenia przeciw Regulaminowi :
a. Zniszczenie krzewów, drzew, przez członka Klubu lub osoby mu towarzyszące, członek Klubu ma obowiązek zakupu i nasadzenia 10-cio krotnej ilości zniszczonych drzew i krzewów. W przeciwnym razie zostanie skreślony z listy członków Klubu.
b. Za zniszczenie przedmiotów trwałych stanowiących majątek Klubu, członek ponosi pełny koszt naprawy lub zakupu zniszczonych przedmiotów. W przypadku nie wywiązania się z powyższego zostaje skreślony z listy członków Klubu.
c. Za wykroczenia przeciw obowiazujacym wymiarom okresom ochronnym i limitom polwu ryb + nastepuje
skreślenie z listy czlonkow Klubu.
3. W innych przypadkach jak wymienione w pkt. 2 Sad Organizacyjny uprawniony jest do stosowania kar
• praca dodatkowa na rzecz Klubu w wymiarze od 5 do
30 godzin
• zakaz polowu do 1 go roku
• wykluczenie z czlonkowstwa w Klubie
4. Za niepodporzadkowanie się decyzji Sadu nastepuje automatyczne skreślenie z listy czlonkow Klubu.
5. W sytuacjach drastycznych wykroczeń dot. Regulaminu akwenu Staropolanka Sad Organizacyjny zawiadamia
Zarzad, który powiadamia Urzad Miejski w Zdzieszowicach
i organa scigania.
6. Decyzja Sadu Organizacyjnego po wysluchaniu stron jest
Ostatecyna.

Regulamin amatorskiego połowu ryb Klubu Wędkarskiego „Zdzieszowice”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1

 Regulamin dotyczy amatorskiego połowu ryb wędką w   wyrobisku  pożwirowym  „Staropolanka”, na  którym  Klub Wędkarski „Zdzieszowice” jest  uprawniony  do rybactwa.

 1. Regulamin obowiązuje  członków  i członków – uczestników. Członkowie Klubu Wędkarskiego „Zdzieszowice”, wędkujący w  posiadanych lub   użytkowanych  wodach oprócz zasad ujętych   w niniejszym  regulaminie powinni  przestrzegać przepisy prawa  regulując amatorski  połów ryb.
 • 2
 1. Członkiem Klubu Wędkarskiego Zdzieszowice jest osoba  mająca ukończone  14  lat  i posiadająca  kartę wędkarską. Do wędkowania w wodach  klubu  uprawniają wniesienie corocznej opłaty   na zarybianie, wysokość  której, na wniosek  Zarządu  każdorazowo ustala  Walne Zebranie członków  

–  2  –

 1. Członkiem – uczestnikiem Klubu  Wędkarskiego  Zdzieszowice jest osoba   do  ukończenia   14   lat i posiadająca kartę wędkarską.  Opłaty   na   zarybianie  wnosi   on w wysokości 50%   sumy   ustalonej  dla  członka  
 2. Uchwalą Walnego Zebrania,  członka   Klubu   można   zwolnić  z opłat na  zarybianie, jeśli   w   znacznym  stopniu  przyczynił się  do wzrostu majątku 
 3. Każdy członek Klubu zobowiązany  jest do posiadania legitymacji członkowskiej i karty wędkarskiej P Z W.
 4. Podczas wędkowania na wodzie Klubu każdy członek Klubu powinien mieć przy sobie legitymację członkowską, kartę  wędkarską i wypełniony aktualnie rejestr złowionych ryb.
 5. Z posiadania i prowadzenia rejestru złowionych ryb zwolnione są osoby legitymujące się tzw. „Kartą zerową”.
 • 3
 1. Każdy członek Klubu  ma  prawo wędkować  na dwie wędki.
 2. Połów ryb kuszą w wodach Klubu Wędkarskiego „Zdzieszowice” jest zabroniony.
 3. Każdy członek Klubu  ma swobodny dostęp do wody, jak również możliwość przybijania i cumowania sprzętu  pływającego do     

 –  11  –

 1. Odpowiedzialność organizacyjna   członka   Klubu   nie  zwalnia  od
  odpowiedzialności   na  zasadach   powszechnych  w  przypadku
  naruszenia   przepisów  prawa  regulujących  amatorski   połów ryb, a w szczególności  Ustawy o rybactwie śródlądowym.
 2. Dokumenty uprawniające do wędkowania sprzęt wędkarski i
  złowione ryby, członek  Klubu powinien  okazać na żądanie osób kontrolujących tj.  strażników Państwowej Straży Rybackiej, straży Ochrony Przyrody, funkcjonariuszy  Policji lub innym osobom  upoważnionym  przez Klub Wędkarski Zdzieszowice do  kontroli.
 3. Za drastyczne wykroczenia przeciw Regulaminowi tj. :
 • Zniszczenie krzewów, drzew przez członka Klubu i osoby mu  towarzyszące, członek Klubu ma obowiązek zakupu i nasadzenia 10 – krotnej  ilości zniszczonych drzew i krzewów. W  przeciwnym  razie  zostanie skreślony z listy członków Klubu.
 • Za zniszczenie przedmiotów trwałych majątku Klubu, członek ponosi pełny koszt naprawy lub zakupu zniszczonych przedmiotów. W przypadku nie wywiązania się z powyższego zostanie skreślony z listy członków Klubu.
 • Za wykroczenia przeciw obowiązującym wymiarom, okresom ochronnym i limitom połowu ryb następuje skreślenie z listy członków Klubu.

–  10  –

       6.Każdy członek  Klubu  ma  prawo  brania   udziału  we wszelkiego       

         rodzaju  imprezach,  zawodach, zebraniach, zarybieniach    

         organizowanych  przez Zarząd  Klubu.

 1. Wędkarze wędkujący, bądź mający zamiar opuścić akwen mają obowiązek umożliwienia sprawdzenia toreb i bagażników samochodowych członkom Straży Rybackiej – członek  Straży Rybackiej nie ma prawa sprawdzać toreb czy  bagażnika samodzielnie – musi poprosić wędkarza o ich udostępnienie.  W przypadku odmowy strażnik ma prawo wezwać Policję.
 2. Każdy wędkujący członek Klubu ma obowiązek przechowywania żywych ryb w siatkach do momentu kiedy zwinie wędki. Wędkarze  łowiący z łodzi trzymają żywe ryby do momentu przycumowania do 

 

KONTROLA l ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW KLUBU

 

 • 14
 1. Za naruszenia niniejszego Regulaminu, członkowie Klubu ponoszą odpowiedzialność przed Sądem Organizacyjnym Klubu Wędkarskiego „Zdzieszowice”, dotyczy to również odpowiedzialności za wykroczenia regulaminowe popełnione przez wędkującą pod ich opieką młodzież i osób łowiących na zasadzie § 5 Regulaminu.

–  3  –

 1. W czasie wędkowania ze sprzętu pływającego lub wypływania na akwen, każda osoba znajdująca się w  łodzi lub pontonie powinna posiadać kapok ( kamizelkę ratunkową ).

 

UPRAWNIENIA MŁODZIEŻY

 

 • 4
 1. Członek – uczestnik Klubu (osoba w wieku poniżej 14 lat ) może uprawiać  amatorski   połów  ryb  w wodach   Klubu   wyłącznie  pod  opieką   osoby  posiadającej  legitymację  członkowską  Klubu  i  kartę wędkarską.
 2. Członek – uczestnik  może  wędkować  w  wodach   Klubu  w granicach własnego łowiska i własnego limitu dziennego  połowu na  jedną  wędkę.
 3. W ramach łowiska i dziennego limitu ilościowego swego opiekuna mogą wędkować dwie osoby do lat 14 nie będące członkiem – uczestnikiem Klubu, każda na jedna wędkę.

 

–  4  –

 • 5
 1. Osoby towarzyszące pełnoletniemu członkowi  Klubu  (w tym  współmałżonek) mogą łowić na jedną  z wędek  członka Klubu w granicach jego łowiska, a ilość złowionych  ryb nie może być większa niż limit przysłu­gujący członkowi 

  

                   Z A S A D Y   P O Ł O W U     RYB

 

 • 6
 1. Za wędkę uważa się narzędzie służące do połowu ryb, złożone  z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka  ( żyłka ) zakończona  haczykiem  lub sztuczną przynętą. Haczyk ( kotwiczka ) nie może mieć więcej niż 3 (trzy) 
 2. Żywiec, martwa rybka  lub sztuczna  przynęta  mogą  być  uzbrojone najwyżej  w dwa  haczyki ( kotwiczki  ).

 

 • 7
 1. Dopuszcza się stosowanie wszelkich przynęt.
 2. Nazwa „wszelkie przynęty” obejmuje dowolne przynęty z wyjątkiem zwierząt i  roślin  chronionych  z  mocy  praw
 3. Zabrania się stosowania ikry jako przynęty.
 4. Dopuszcza się w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej o powierzchni nie więcej niż 1 m x 1 m a wielkość oczek sieci nie może być mniejsza niż 5 mm.
 5. Doba w rozumieniu „Rejestru połowów” zaczyna się od godziny rozpoczęcia wędkowania do upływu 24 godzin,
 6. 15,30 do 15,30 następnego dnia.

–  9  –

USTALENIA INNE

 13

 1. Przed rozpoczęciem wędkowania   i   po  jego  zakończeniu, członek Klubu   powinien  oczyścić  stanowisko.  Nie wolno  mu niszczyć drzew, krzewów, kultur rolnych i   leśnych, umocnień brzegowych oraz zaśmiecać łowiska.

2.Członek  Klubu  powinien  zachowywać się  na  łowisku  zgodnie z zasadami  etyki  wędkarskiej,  być  uprzejmym i życzliwym  w stosunku  do innych  kolegów a  także opiekować się członkami -uczestnikami  Klubu.

 1. Każdy członek Klubu ma prawo i obowiązek kontroli na łowiskach  Klubu.
 2. Zarząd Klubu Wędkarskiego Zdzieszowice powołał  Straż Rybacką do kontroli  przestrzegania zasad Regulaminu amatorskiego  połowu  ryb oraz do ochrony wód   przed  lokalnymi  zanieczyszczeniami, kłusownictwem  i innymi szkodami  terenów przybrzeżnych  będących w obszarze użytkowania  Klubu.
 3. Każdy członek Klubu ma  obowiązek pracy  podczas  robót na     

       rzecz Klubu. Walne  Zebranie członków  Klubu  ustali  ekwiwalent

       pieniężny  za brak  uczestnictwa w  pracach  na  rzecz  Klubu.

 –  8  –

 

 1. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku przypada w dzień świąteczny lub sobotę, okres ulega skróceniu o ten dzień.
 2. Całkowitemu (zakazowi połowu) podlegają następujące gatunki ryb mogące występować w wodach użytkowanych przez Klub:

 

różanka, piskorz, śliz, i koza

 

 1. Obowiązują następujące limity ilościowe dozwolone do złowienia:

 

 • karp, amur, lin, węgorz       – 1 szt
 • tołpyga                     -3 szt.
 • Sum, szczupak, sandacz                                    -1 szt.

 

Lecz nie więcej niż 6 sztuk łącznie wszystkich wyżej wymienionych gatunków w ciągu doby.

 

 • Karp i amur nie więcej niż 25 szt w ciągu roku
 • Leszcz                   nie więcej niż -10szt w ciągu doby

 

 1. Łączna ilość złowionych ryb innych – nie może przekroczyć

5 kg w ciągu doby.

–  5  –

 • 8

 

 1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną – inną niż mormyszka – dozwolone jest na jedną wędkę, a w  przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę  na dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę  w postaci jednolitego korpusu dowolnego kształtu i koloru,

o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.

 1. Zabrania się stosowania żywej lub martwej rybki jako przynęty.
 2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm a między nimi zachować odległość

nie mniejszą niż 1 m.

 1. Złowione ryby przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Złowione ryby należy przechowywać w  

 

 • 9

 

 1. Ustala się następujące minimalne odległości pomiędzy wędkującymi:
 • przy wędkowaniu z brzegu i pod lodem –   10 m
 • z łodzi                                                –   50 m
 • przy użyciu spiningu z brzegu lub brodząc –   25 m
 • przy użyciu spiningu z łodzi –   50 m 

 

 1. Za zgodą członka Klubu, który wcześniej zajął stanowisko odległości te mogą być zmniejszone.

 

-6-

 • 10
 1. Żywe ryby należy przechowywać w sadzach lub siatkach, z tym, że nie wolno przechowywać ryb wspólnie z innym członkiem Klubu.
 2. W przypadku złowienia ryby niewymiarowej lub znajdującej się pod ochroną, należy ja natychmiast – z całą starannością  wypuścić do wody, nawet wówczas gdy istnieje potrzeba ucięcia przyponu lub stan ryby wskazuje, że ma ona niewielkie szanse przeżycia.

 

 • 11

 ZABRANIA się członkom Klubu :

 1. Łowienia ryb z wysp oraz przebywania na nich w okresie wysiadywania jaj aż do wyprowadzenia młodych przez zasiedlające je ptaki,
 2. Łowienia ryb przez holowanie przynęty za sprzętem pływającym,
 3. Łowienia na żywą, martwą lub sztuczną rybkę przez ciągłe podnoszenie i opuszczanie przynęty. Zakaz ten nie dotyczy błystki podlodowej przy połowie pod lodem,
 4. Udostępniania sprzętu wędkarskiego na łowisku i dokumentów uprawniających do wędkowania, osobom nieupoważnionym oraz pozostawiania wędek bez osobistego nadzoru,
 5. Łowienia ryb ze sprzętu nie oznakowanego i nie zarejestrowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 6. Sprzedawania lub rozdawania złowionych ryb na łowisku, przed zakończeniem połowu tego dnia.
 7. Wędkowania w miejscach oznaczonych jako tarliska, zimowiska, mateczniki oraz obręby chronione i hodowlane. Nawet w  przypadku braku wyraźnego oznakowania tarliska – członek  Klubu obowiązany  jest opuścić miejsce tarliska,
 8. Równoczesnego stosowania spiningowej metody wędkowania z  jakąkolwiek inną.

 

–  7  –

 

P R Z E P I S Y    O C H R O N N E   R Y B

 • 12
 1. Nie wolno łowić ryb w ustanowionych dla nich okresach i miejscach ochronnych jak również poniżej ustalonych dla nich wymiarów ochronnych. Nie wolno przekraczać limitów ilościowych dziennego połowu wyznaczonych dla poszczególnych gatunków ryb.
 2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb do :

 

 • płoć, wzdręga, okoń –  15 cm,
 • leszcz, kleń –  25 cm,
 • lin                            –  30 cm,
 • karp –  40 do 60 cm,
 • tołpyga –  45 cm
 • sandacz                             –  60 cm,
 • szczupak                             – 70 – 90 cm,
 • amur                              – 70 – 100 cm,
 • sum, węgorz                             – 70 cm,
 • jesiotr – 80 cm

 

Przypomina się, że ryby karp, szczupak i amur o wymiarze powyżej górnej granicy m u s z ą  zostać wypuszczone do łowiska.

 

 • Wymiar ochronny wyznacza się mierząc  rybę od  początku głowy do najdalszego krańca  płetwy ogonowej.
 1. Obowiązują następujące okresy ochronne ryb :
 • szczupak od  01 stycznia     do 30 kwietnia,
 • sandacz   od  01 stycznia      do 31 maja,
 • sum od 01 stycznia       do 31 maja,
 • węgorz    od 01 grudnia        do 31 marca.